Coronavirus (COVID-19)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ

COVID-19 SBO RELIEF PLAN

(Small Business Owner)/GIÚP TIỂU THƯƠNG

COVID-19 PHO RELIEF PLAN

(Private Homeowner)/GIÚP CHỦ NHÀ

COVID-19 RRA RELIEF PLAN

(Renter Relieve Assistance)/GIÚP NGƯỜI THUÊ NHÀ

COVID-19 SBA Emergency Advance Grant $10K

TIỀN CỨU TRỢ KHẨN CẤP LÊN TỚI $10,000

COVID-19 SBA PPP

(Paycheck Protection Program)/CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỀ TIỀN LƯƠNG

Chương trình cứu trợ do ảnh hưởng COVID-19:
Chương trình giúp đỡ tiểu thương   người thuê nhà  và chủ nhà